1.           כללי

1.1.         ברוכים הבאים לאתר "'PH' - WWW.PSD2HTML.CO.IL (להלן: "האתר").  

1.2.         אתר זה מיועד לאפשר לגולשים המעוניינים בכך להתקשר עם בעלי האתר בהסכם, בעיקר, אך לא רק, לשם המרה וקידוד קובצי תמונה (להלן: "שירותי המרה"), כגון מפורמט PSD לפורמט HTML, בכפוף להוראות תקנון זה.

2.           התקנון

2.1.         תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר, וזאת בנוסף לכל הסכם ספציפי שייכרת, אם ייכרת, עם בעלי האתר בקשר לשירותים ו/או מוצרים המוצעים בו, אלא אם יוגדר קונקרטית אחרת בתקנון או בהסכם האמור.

2.2.         בתקנון זה, הביטוי "תוכן" כולל את שירותי ההמרה וכן כל שירות, מוצר, יישום תוכנה, טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע, מידע או ביטוי קונקרטי אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר זה ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או התקשרות, בין בתשלום ובין שלא בתשלום, ע"י הבעלים ו/או על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים וזכות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.

2.3.         התקנון נוקט בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד.

2.4.         הוראות תקנון זה הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

2.5.        בהעדר הסכמה לאיזה מהתנאים הכלולים בתקנון זה, הנך נדרש להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או בתכניו!

3.           הגישה לאתר

3.1.         הגישה לאתר תהיה באמצעות דפדפנים שצויינו בו, והבעלים אינו אחראי לגישה לאתר באמצעות דפדפנים אחרים.

3.2.         הגישה לשירותי ההמרה ו/או לשירותים אחרים/נוספים ו/או לתכנים מסוימים באתר ו/או השימוש בתכנים מסויימים, יהיו כרוכים בתשלום ו/או בהקצאת שם משתמש וסיסמה ו/או במסירת פרטים אישיים. הבעלים יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המחלט והבלעדי, ועליך יהיה להסכים לכך כתנאי לשימוש, או להמשך שימוש, באתר או חלקו.

3.3.         באחריותך לעדכן את בעלי האתר על כל שינוי שחל בפרטים שמסרת כאמור, כגון כתובת אימייל, טלפון וכיוב', באופן שיאפשר לבעלי האתר ליצור עמך קשר בכל עת. בעלי האתר יהיו פטורים מכל אחריות ליצירת קשר בהעדר פרטים עדכניים ליצירת קשר אפקטיבי.

3.4.         מטרת הבעלים היא לספק את שירותי ההמרה ו/או שירותים אחרים/נוספים ו/או להציג את תכני האתר, ויתכן שגם פרסומות, ברצף וללא הפסקה. אולם יכול שהאתר ו/או הגישה לאתר, כולו או חלקו, יהיו חסומים מדי פעם בפעם לצפייה או לשימוש, וזאת לצרכי עדכון ו/או תחזוקה, ו/או עקב קשיי תקשורת ו/או קשיים אחרים. בזמנים אלו יתכן שתתקשה או לא תוכל לקבל שירותים ו/או לצפות בתכני האתר, ו/או להזין או לקבל מידע מהאתר, ויכול שעבודתך תופסק ללא השלמה ו/או שמירה. הבעלים מתנצלים בזאת מראש על מצבים של אי נוחות כלשהי, ומבקשים ממך לשמור מראש כל חומר שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר, בטרם עשותך כן.

4.           תכני האתר

4.1.         הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לעסוק באתר, או להפסיק לעסוק באתר, בכל נושא ותחום לפי שיקול דעתם הבלעדי.

4.2.         הבעלים עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק, ולעדכן מעת לעת את תכני האתר ו/או מראה האתר ו/או אופן הפעלתו ו/או אופן השימוש בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

4.3.         הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לאפשר פרסום באתר של מודעות פרסומת או תכנים מסחריים אחרים (להלן: "פרסומות").

4.4.         הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשגר לתיבת דואל שאותה מסרת, פרסומות ומסרים מסחריים. הנך רשאי לבקש מהבעלים להפסיק שיגור של הודעות דואל כאמור, אולם במקרה זה הבעלים רשאים להחליט להפסיק את חברותך באתר.

4.5.         הנך מאשר בזאת את הסכמתך כי הפרסומות שיכללו באתר ו/או בדואל, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים, ולא של בעלי האתר.

5.           קישורים ואתרים אחרים

5.1.         באתר יכול שימצאו קישורים לאתרים אחרים, בין תחת שם מתחם אחר ובין תחת שם המתחם של האתר, אולם הם כוללים תכנים של משתמשים באתר או של אחרים, ואינם  בשליטה של הבעלים ו/או בפיקוח של הבעלים (להלן: "קישורים חיצוניים", או "אתרים חיצוניים" לפי העניין). אם באתרים כאמור יופיע תוכן פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, העתקות, זיופים, חיקויים, או הפרת זכויות של אחרים, אם בכלל, לבעלי האתר אין כל אחריות על כך. אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן אישור לאתרים אלו או לתוכנם או לשימוש בהם, ואתה מסכים בזאת, כי הבעלים פטורים מכל אחריות לקישורים לאתרים חיצוניים או לתכנים הכלולים בהם.

5.2.         יתכן כי במהלך הזמן חלק מקישורים באתר לא יפעלו היטב או בכלל. אתה מוזמן להודיע על כך לבעלים של האתר כשזה קורה, והבעלים יעשה כמיטב יכולתו לתקן זאת תוך זמן סביר.  

6.           רכישת מוצרים ושירותים באתר

6.1.         האתר מאפשר לך להשתתף ברכישה של שירותים ו/או מוצרים מעת לעת.

6.2.         תמונות, אילוסטראציות, או הדמיות של מוצרים ו/או שירותים הם להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הבעלים ו/או מי מטעמו.

6.3.         מומלץ לבצע סקר מחירים לפני כל התחייבות לביצוע תשלום.

6.4.         הבעלים שומרים על זכותם לעדכן מחירים מעת לעת. מחירי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר בעת ביצוע ההתחייבות לתשלום, הם אלו המחייבים אותך.

6.5.         יתר על כן, המחיר וזמן העבודה המופיעים במחשבון האוטומטי באתר, עשויים להשתנות בהתאם לקבצים שנשלחו. במידה ויש חוסר התאמה בין המחיר המחושב וזמן העבודה המחושב לבין המחיר או זמן העבודה בפועל הבעלים מתחייבים לתאם זאת עמך לפני תחילת העבודה.

6.6.         הבעלים אינם מתחייבים לבצע כל עבודה ושומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפרוייקט מסויים או לסרב לעבוד עם לקוח מסויים.

6.7.         אמצעי התשלום האפשריים בגין רכישה באתר, מספר התשלומים האפשריים, מועדי אספקה, וכיוב', הם כמוצג באתר, לרבות בהסכם רכישה ספציפי. ביצוע הרכישה כפוף לאישור שיועבר לבעלים על פירעון התשלום.  

6.8.        תוכל לבטל את ההסכם לקבלת שירותי ההמרה בתוך 14 יום ממועד הקובץ שהומר לרשותך, ובתנאי שלא התחלת לעשות בו כל שימוש.

6.9.         מובהר כי זיכוי שתקבל, אם תקבל, יבוצע בסכום בו רכשת את המוצר ו/או השירות ובאמצעי התשלום בו השתמשת, בניכוי דמי משלוח והוצאות ככל שיהיו.

6.10.     ביצוע שינוי ו/או ביטול הזמנה לא יתאפשר, אלא בהסכמה מפורשת של הבעלים ובכפוף לתקנון זה ו/או לכל הסכם ספציפי.

6.11.     לבעלים שמורה הזכות לבטל רכישה ובלבד שהודעה על כך תינתן לך בתוך פרק זמן סביר ממועד אישור הרכישה, והבעלים לא גבה, או לחילופין השיב לך את התשלומים בגין הרכישה ו/או ההזמנה.

6.12.    אחריות למוצרים ו/או לשירותים הינה בהתאם לכתב אחריות שצורף למוצר ו/או לשירות. בכל מקרה, אתה מסכים לכך, והסכמה זו היא תנאי יסודי בתקנון זה כי הבעלים של האתר לא יהיה אחראי אלא למעשה ו/או מחדל רשלניים אשר ייגרמו על ידם במתן השירותים באתר, ובלבד שהיקף אחריותם לא יעלה בכל מקרה על ההיקף הכספי של המחיר ששילמת לרכישת השירות ו/או המוצר באתר.

7.           זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

7.1.         זכויות הקניין הרוחני מוגנות באתר מכוח חוקי מדינת ישראל.

7.2.         הבעלים יכבדו זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, ומבקשים כי גם אתה תעשה כן.

7.3.         אתר זה, לרבות קוד המקור שלו ותכניו הם הרכוש הבלעדי של הבעלים בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתקנון זה.

7.4.         מרכיבים שונים של המוצר ו/או השירות הסופי שיסופקו לך, יכול שמהווים ו/או יהוו מרכיבים הכלולים גם במוצרים ו/או שירותים המסופקים לאחרים.

7.5.         אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכניו כשל הבעלים בלבד ו/או כמותרים לשימוש-הבעלים ע"י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, מדגמים, פטנטים, יצירות, שמות מסחריים, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, בין שהוגשה בקשה לרישומה, ובין שנעשה בה שימוש בפועל (להלן: "זכויות הקניין הרוחני").

7.6.         אין לראות באמור לעיל יומרה של הבעלים לנכס לעצמם זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, ועליך לכבד זאת. יודגש כי זכויות היוצרים בקוד מקור שהינו קוד פתוח שייכים לבעלי הקוד ובכפוף לרשיון הנלווה לו.

7.7.         צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר ללא ידיעה של הבעלים ו/או הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ולדווח להם על כך.

7.8.         אין לעשות כל שינוי בקובץ שהתקבל מהבעלים לאחר ההמרה, ובכלל זה קוד המקור, הקרדיט בראש הקובץ.

7.9.         הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים שהזנת לאתר בחשש של הבעלים ו/או עקב תלונה של צד שלישי כלשהו (אף אם תתברר בדיעבד כי אינה נכונה) כי הם או חלקם המפרים זכויות קניין רוחני כלשהם- שלהם ו/או של צדדים שלישיים- וכן לדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי ממך בגין כל נזק, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות בישראל ו/או בחו"ל, עקב הפרת זכויות של אחרים.

7.10.     הנך מאשר בזאת במפורש להציג את הפרוייקט בתיק העבודות ע"י הבעלים כפי שיראו לנו לנכון.

8.           הזנת תכנים לאתר

8.1.         במסגרת הפעילות באתר, יתכן והאתר יאפשר לך להזמין את שירותי ההמרה, או להזין אליו תכנים אחרים, כפי שהבעלים ימצאו לנכון לאפשר לך מעת לעת.

8.2.         הנך נדרש להזין לאתר רק תכנים מקוריים שלך ובבעלותך בלבד, או כאלו שהצגתם מותרת בהתאם לרשיון שימוש בהם כדין ובלבד שתוכל להציג רשיון שימוש כאמור, וכן חשבונית מס כדין על רכישת רשיון שימוש כאמור.

8.3.         כל חומרי הגלם יועברו לבעלים במדיה דיגיטלית.   

8.4.         אין להזין לאתר תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.

8.5.         אין להזין לאתר תכנים שהינם לשימוש אישי בלבד, ואין להזין תכנים לשימוש עסקי, מסחרי או אחר, אלא אם הדבר יותר ע"י הבעלים במפורש, מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר. פרטי הבעלים לקבלת היתר כזה מופיעים בדף "צור קשר" באתר.

8.6.         הבעלים אינם אחראים לספק מוצר או שרות שלא התבקשו בטופס בקשת העבודה באתר.

8.7.         מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הבעלים אינם אחראים לספק שירותי אחסון, שירותי IT, רכישה או תחזוקה של שם מתחם.

8.8.         הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יפורסמו, או יפסיקו להתפרסם, או יוסיפו להתפרסם באתר, או יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמחלט, ולפי צרכיהם המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.

8.9.         הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לערוך, לשנות או למחוק תכנים שלך, כולם או חלקם, שעלולים להוות פרסומת מסחרית, או תוכן שעלול לפגוע בזכויות קניין רוחני, פרטיות, שם טוב, אינטרסים של אדם כלשהו, פגיעה בהוראות כל דין ו/או או שיש בהם טעם לפגם, הכל לפי שיקול דעתם המחלט והבלעדי של הבעלים, וללא הודעה מראש או בכלל.

8.10.    זכויות הקניין הרוחני בשינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה ו/או המרה ו/או קידוד, בחומרים שהזנת לאתר ו/או העברת לעיון הבעלים ו/או מי מטעמם, הינם של הבעלים.

8.11.     אתה רשאי לפנות לבעלים ולבקש מחיקה של כל חומר מקורי שלך. הבעלים ישתדלו למלא אחר בקשתך, אולם אינם מתחייבים לעשות כן, בין בכלל, ובין בתוך זמן קצוב, ויתכן כי הנסיבות לא יאפשרו מחיקת חומר כלל.

8.12.    הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה ו/או המרה ו/או קידוד של תכנים כלשהם שתזין לאתר ו/או תעביר לעיון הבעלים ו/או מי מטעמם.

8.13.    אם אינך מסכים לתנאים לעיל, הינך מתבקש לא להזין תכנים לאתר.        

8.14.    אתה בלבד תישא במלוא האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל.

9.           שימוש בתכני האתר

9.1.         אין לעשות באתר ו/או בתכנים שהוזנו אליו ע"י בעלי האתר או כל אחד אחר שאינו אתה עצמך, גם אם אינך יודע את זהותם, שימוש כלשהו, אלא בהסכמה מפורשת שתקבל מהם מראש ובכתב. יש להתחשב בכל אחד, שמו הטוב, פרטיותו, וזכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתקנון זה ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.

9.2.         כל הסכמה כאמור לשימוש באתר ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו, היא בהתאם לתנאיה ובתנאי נוסף שהשימוש יהיה אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש עסקי, מסחרי או אחר, אלא אם יותר ע"י הבעלים במפורש, מראש ובכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר. פרטי הבעלים לקבלת היתר כזה מופיעים בדף "צור קשר" באתר.

9.3.         בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של הבעלים או של צדדים שלישיים (אף אם אינך יודע את זהותם) ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של המרה, גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי או דרך אחרת.

9.4.         העושה כן ללא היתר מפורש, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהבעלים ימצאו לנכון.

9.5.         אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י הבעלים לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות הבעלים ו/או זכויות צדדים שלישיים בתכנים, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של הבעלים ו/או מי מטעמם משום הסכמה להעברת זכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על העברה כזו במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לבעלים, או שהבעלים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.

9.6.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "שימוש הוגן" ביצירה, כמשמעותו בכל דין בישראל הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן, וכן לאתר כמקום שבו פורסם התוכן. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי אחר.

9.7.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לפנות לאדם כלשהו שפרטיו מופיעים באתר, או ניתנים להשגה דרכו, אלא אם החוק מאפשר זאת ובכפוף להוראות כל דין, ובכלל זה בכפוף להוראות החוק לתיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, הידוע גם בשם "חוק הספאם". לפי הוראות אלו, בין השאר, אסור לך, ואתה מתחייב בזאת, שלא לשגר דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, מראש ובכתב. הרשות לנמען קיימת, בכל עת, להודיע לך, אף אם נתן הסכמתו כאמור, על סירובו לקבל דברי פרסומת או תוכן אחר, ועליך יהיה להפסיק זאת מיידית מאותו מועד.

9.8.         מובהר ומודגש כי הבעלים אינם צד לכל קשר בינך לבין צדדים שלישיים, ביוזמתך ו/או ביוזמתם, אם יהיו, והם לא ישאו באחריות כלשהי בגינם.

10.       אתיקה

10.1.     הבעלים יכול שיתנו, בין השאר, לך ו/או לאחרים במה להחלפת מידע, מאמרים, הודעות, ותכנים אחרים, בין מסחריים ובין אם לאו, בכפוף לחובות החלים עליך בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

10.2.     בפנייתך לאחרים, בין בפנייה אישית, ובין בפנייה פומבית, הנך מתבקש לנהוג בדרך ארץ ולשמור על כללי נימוס מקובלים, לשון נקייה, והתחשבות באחרים, דעותיהם ורגשותיהם, ועל הוראות כל דין.

10.3.     הבעלים שומרים לעצמם את מלוא הזכויות למחיקה ו/או לעריכה של תכנים אשר יש חשש, או אם התקבלה תלונה כלשהי, כי אינם עולים בקנה אחד עם הוראות אלו.

11.       שמירת סודיות

במידע אישי שנמסר לבעלים ייעשה שימוש רק למטרה שלשמה נמסר, ויישמר בפרטיות ע"י הבעלים באותו אופן ואמצעים שהבעלים שומרים על המידע הסודי שלהם.

12.       פטור מאחריות

12.1.    האתר, והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא ("As Is").

12.2.    הבעלים לא ישאו באחריות לשימוש כלשהו שייעשה באתר, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר עקב הפסקת פעילות, תחזוקה, טעויות או שגיאות הכלולות בהם או חלקם.

12.3.    הבעלים לא ישאו באחריות לתכנים שתמסור או תזין לפרסום, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.

12.4.    הבעלים לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, עקב קישור לתכנים מהאתר ו/או אליו, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הבעלים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

12.5.    הבעלים לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאתר, ו/או שהורדת מהאתר, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינם בלתי תלויים בבעלים ו/או באתר, והיא עליך בלבד. בשמירת תכנים כאלו הינך כפוף להוראות כל דין ותקנון זה.

12.6.    יובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

12.7.    הבעלים אינם אחראים לתוכנות, קוד מקור, או תכנים אחרים הכפופים לרשיון שמוענק ע"י אחרים, לרבות רשיון קוד פתוח. האחריות על אלו היא של בעלי זכויות היוצרים בקוד המקור, ושל מי שערך שינויים בקוד המקור על אחריותו.    

13.       שיפוי

13.1.     הנך מתחייב לשפות ולפצות את הבעלים ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שעלול לגרום לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תקנון זה, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

14.       גישור, בוררות, וסמכות שיפוט

14.1.     כל מחלוקת ו/או סכסוך יובאו תחילה בפני מגשר מוסכם בין הצדדים, ובהעדר הסכמה, מגשר שימונה ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.  

14.2.     כל מחלוקת ו/או סכסוך בין הצדדים לתקנון שלא יוסכמו בהליך גישור, יובאו בפני בורר מוסכם, ובהעדר הסכמה, בורר שימונה ע"י מוסד הבוררות שליד לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הסכם הבוררות לפי התוספת השניה לחוק הישראלי לבוררות, תשכ"ח-1968 תחול על תקנון זה, אולם הבורר לא יהיה כפוף לסדרי דין כלשהם או לדיני הראיות, ויהיה כפוף לדין המהותי, ויהיה עליו לנמק את החלטותיו בכתב. לצדדים תהיה זכות ערעור בפני בית משפט, בהתאם לקבוע בחוק זה.

14.3.     בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 ו/או בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר ו/או לצורך קבלת תוקף פסק דין להסכם שהושג בגישור או בדרך אחרת, ו/או לצרכי ערעור, יהיה בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

14.4.     חרף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים לתקנון זה ייתבע בתום לב על ידי צד שלישי, יהיה הנתבע רשאי לצרף את הצד השני לתקנון זה כצד לאותו הליך, והוראות סעיף זה לא יחולו באותו מקרה.

14.5.     דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תקנון זה ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בישראל בלבד.

15.       שינויים בתקנון

יכול שבהוראות תקנון זה יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המחלט והבלעדי של הבעלים, ללא מסירת הודעה כלשהי מראש. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר זה, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות חוק.

16.       פנה אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים להלן:

כתובת: psd2html, קבוץ מגידו, ד.נ. חבל מגידו, 19230

טלפון: 057-2344862

דואל: psd2html.p2h@gmail.com